Vào ngày 28 /3/ 2015 Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD của chúng tôi đã có một ca phục hồi dữ liệu của khách hàng cực đặc