Bài trước chúng tôi có đăng về cứu dữ liệu máy chủ anh Nam Trung tâm dữ liệu Viettel CHT. Hôm nay trung tâm phục hồi dữ liệu