Ngày 26/12/2013 Cứu dữ liệu thành công toàn bộ cho A Hiếu DT 0974621800 Thẻ nhớ 32G Trung tâm phục hồi dữ liệu số 1 tại Viêt Nam