Hằng ngày có rất nhiều khách hàng có nhu cầu cứu dữ liệu đã mất, trên đây là một trong những ví dụ cụ thể nhất.  Đến với