Các kiến thức cơ bản về cứu dữ liệu ổ cứng sẽ trình bày đến các bạn các kiến thức cơ bản về ổ cứng, cấu trúc dữ