Chúng tôi xin đưa ra những khách hàng mà trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu trong tuần 2 của tháng 11 vừa qua.