Ngày 9/4/2014 Cứu dữ liệu HDD Samsung HD161GJ lỗi sốc điện cháy mạch, bó đầu từ. cho Chị Hà DT 0982626373. Vì khách hàng yêu cầu làm ngay.Chúng