Chúng tôi có thể xử lý các trường hợp nào? Cơ hội lấy lại dữ liệu của tôi là bao nhiêu? Người khác nói rằng dữ liệu của