Ngày 9/2/2014 Phục hồi dữ liệu lỗi ghost nhầm vào ổ dữ liệu cho A Minh DT 0986068254 . .Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.