Ngày 9/1/2014 Khôi phục dữ liệu thành công Ghost nhầm win mất hết dữ liệu cho Chị Thủy Điện thoại 01218001301. Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD