Ngày 13/1/2014 Khôi phục dữ liệu thành công HDD samsung HD161GJ Lỗi đầu đọc cho Anh Thắng Sô Điện Thoại 0972168763 . Anh ở Bắc Giang xuống và