Ngày 24/12/2013 khôi phục dữ liệu và trả lại dữ liệu cho A Quân DT 01228481117. HDD samsung 500G model HD502HJ lỗi đầu đọc Trung tâm phục hồi