20/12/2013 Khôi phục dữ liệu HDD Hitachi 500gb format ổ cho A Đôn 0988017286.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Trung tâm phục hồi dữ liệu