Ngày 2/1/2014 khôi phục dữ liệu cho lỗi modul A Trường DT 0989386455 HDD maxtor 40G.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày. Trung tâm phục hồi