Ngày 04/10/2014, khôi phục dữ liệu thành công cho A. Lâm (0982 349 249). Loại thiết bị: Eserver 73.4 GB. Khách hàng đợi lấy luôn trong ngày. Trung