Ngày 05/05/2015 Khôi phục dữ liệu thành công cho A Nam 0969763694 . Loại thiết bị: SamSung 80GB. Tình trạng: chết cơ . A Nam đã kiểm tra