Ngày 9/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu thành công Samsung 253GJ lỗi đầu đọc cho Công Ty Thanh Thảo DT 0915988xxx. Khách