Ngày 17/1/2014 Phục hồi dữ liệu thành công HDD 80G samsung model HD0842N  lỗi mạch và lỗi đầu đọc cho Anh Hòa Điện thoại (khách hàng là công