Ngày 1/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu Samsung HD161HJ lỗi đầu đọc thành công cho A Tư DT 0904824186. Khách hàng