Ngày 16/4/2014 Phục hồi dữ liệu HDD Samsung model HD253GJ lỗi cơ cho A Hạnh DT 0915481986. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.