Ngày 25/2/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu thành công samsung HD322GJ lỗi đầu đọc cho A Cao DT 0949187529.Khách hàng nhận đủ dữ liệu