Ngày 11/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu thành công samsung HD502HJ lỗi đầu đọc cho A Dũng DT 0936123830 . Khách hàng nhận