Ngày 13/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu thành công samsung 2.5 500G lỗi bad không truy xuất dữ liệu cho Chị