Ngày 16/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD Samsung  HD0842N bad sector không truy xuất dữ liệu cho A Tâm DT 0973502358. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau