Ngày 28/2/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu maxtor 40G sata lỗi đầu đọc thành công cho Anh Phương điện thoại 0963290068.