Ngày 8/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu thành công Samsung 322GJ Lỗi đầu đọc liệu cho A Tuấn DT 0902101102.Khách hàng