Ngày 13/12/2013 khôi phục dữ liệu ổ cứng SAMSUNG HM500JL 500GB chết mạch cho anh Tùng(09028216xx)Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày. Trung tâm phục hồi