Ngày 14/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu thành công Seagate 500G PC Lỗi đầu đọc cho Công ty Thanh Thảo. Khách