Ngày 28/02/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu Samsung SP0822N lỗi đầu đọc thành công cho Anh Thảo Điện thoại 0986768585. Khách hàng