Dưới đây là những khách hàng đã được trung tâm phục hồi dữ liệu khôi phục dữ liệu thành công trong Tuần 2 của tháng 10. Quý khách