Trong tuần cuối cùng của Tháng 10 khách hàng có nhu cầu cứu dữ liệu tăng cao đột biến, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd cũng không