Ngày17/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD  nhận từ Anh Thế Anh thiết bị là 4  Ổ cứng dung lượng mỗi ổ 1TB dùng trong NAS Western