Ngày 22/3/2014 Phục hồi dữ liệu thành công HDD 2’5 HD321HI lỗi mạch- lỗi module không truy xuất. Đã qua nơi khác can thiệp nhưng không cứu được