Ngày 07/08/2014 Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị HDD 3.5 Seagate 250GB tình trạng không nhận cho a. Hà(098591158). Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.