Ngày 1/11/2013 Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị My book wd 4tb bad nặng cho A. Tùng 0912277557.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày xử lý.