Ngày 26/2/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu Toshiba MQ01ABD050 -500G Lỗi đầu đọc thành công cho A Phước Số Điện Thoại 0904496892.