Ngày 24/2/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu thành công WD20EARX 2tb cắm Buffalo cho A Nghiệp DT 0963086660. Khách hàng nhận đủ