Ngày 27/2/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu WD2500AAKX lỗi đầu đọc thành công cho Anh Lương Số Điện Thoại 0987900211. Khách