Cuối năm 2014 đầu năm 2015 đã có 250.000 máy tính bị mã độc mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc khôi phục dữ liệu Crytolocker tấn công