Bạn có một số loại dữ liệu mang tính cá nhân hoặc có mức độ quan trọng cao như hình ảnh, video,  cơ sở dữ liệu,… nhưng luôn