Phục hồi dữ liệu Phục hồi dữ liệu là quá trình tìm kiếm lại những dữ liệu đã bị mất, sau đó nếu cần thì sửa chữa lại