Ngày 18/10/2014, khôi phục dữ liệu thành công cho A Tuấn (0976.200.079). Loại thiết bị: WD 250GB . Tình trạng: Cháy mạch+ Lỗi cơ