Ngày 06/10/2015, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã tiến hành khôi phục dữ liệu thành công cho anh Linh (09xx161878). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng