Ngày 7/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu thành công WD 500BEVT 2’5 lỗi đầu đọc cho A Hùng Hải Dương.Khách hàng nhận