HIện nay ở không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước bị virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc tấn công một cách thảm hại chúng